{setLanguage('cz','')} {setCurrency('','','')} {setUseNet(false)}

Politika ochrany soukromí a používání souborů cookies na internetových stránkách ABRAMIS Sp. z o.o.

Tento dokument se týká zpracování a ochrany osobních údajů týkajících se uživatelů v souvislosti s tím, že využívají stránky: https://www.mikado.pl/ (dále jen: Stránky Abramis), jejichž majitelem je Abramis Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52 a, 05-092 Łomianki, DIČ 1180014612. (správce)

Abramis Sp. z o.o. ctí právo na soukromí uživatelů stránek Abramis. 
Především dbá na ochranu jejich osobních údajů a používá příslušná organizační a technická řešení, která zabraňují zásahům do soukromí uživatelů ze strany třetích osob. Naše činnost je orientována na to, aby uživateli zaručila naprostý pocit bezpečí na úrovni, která odpovídá závazným právním předpisům včetně:

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: GDPR);
 2. zákona z 10. května 2018 o ochraně osobních údajů;
 3. zákona z 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou;
 4. zákona z 16. července 2004 o telekomunikacích.

Využití stránek Abramis probíhá pomocí bezpečného protokolu SSL, který výrazně zvyšuje ochranu zasílaných údajů v internetové síti.

Sdělujeme vám, že na stránkách Abramis mohou být umístěny externí odkazy, které umožňují uživateli přímý přechod na jiné internetové stránky nebo mohou být při procházení stránek Abramis ve vašem zařízení navíc umístěny soubory cookies, které pocházejí od jiných subjektů, především od dodavatelů jako: Facebook, Instagram, YouTube, abyste mohl využívat funkce stránek Abramis integrované s těmito stránkami.

Každý dodavatel (Facebook, Instagram, YouTube) uvádí zásady používání souborů cookies ve své politice ochrany soukromí a tudíž nemáme vliv na Politiku ochrany soukromí těchto dodavatelů a na to, jak využívají soubory cookies.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby se před přístupem na jiné internetové stránky nebo rozhraní každý uživatel seznámil s dokumenty týkajícími se politiky ochrany soukromí a využití souborů cookies, pokud jsou k dispozici a pokud ne, aby se spojil se správcem dané stránky nebo rozhraní za účelem získání informací v této oblasti.

 

 

 Slovník pojmů:

 • cookie - jedná se o nevelkou informaci, kterou stránka uloží na uživatelově počítači, kterou stránka může přečíst při opětovném připojení z daného počítače,
 • systémový log - jedná se o informaci, kterou předává stránce uživatelův počítač při každém připojení, může obsahovat různé údaje (např. IP číslo), z kterých lze více či méně přesně zjistit, odkud se připojil,
 • IP adresa - individuální číslo, které obvykle má každý počítač připojený k internetu, IP číslo může být trvale spojené s daným počítačem (statické) nebo přidělené pro dané spojení (dynamické),
 • SSL protokol - speciální standard pro zasílání údajů přes internet, kdy jsou zasílané informace šifrované na rozdíl od běžného zasílání informací, které probíhá jako otevřený text.

V souladu s předpisy GDPR sdělujeme:

I. Správce a inspektor ochrany osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je Abramis Sp. z o.o. zastoupená představenstvem společnosti (dále jen: správce).
 • Správce určil inspektora ochrany osobních údajů, kterým je pan Dariusz Piesio.
 •  V záležitostech spojených se zpracováním vašich osobních údajů se můžete spojit se správcem a inspektorem ochrany osobních údajů korespondenčně, můžete poslat poštou informace na adresu: Abramis Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52a, 05-092 Łomianki nebo přes kontaktní formulář: https://www.mikado.pl/kontakt/ .
 • Informační klauzule pro zpracování osobních údajů ze strany Abramis Sp. z o.o. je k dispozici na stránkách Abramis ve složce „soubory ke stažení“: https://mikado.pl/pliki-do-pobrania/ .

II. Sběr údajů

V oblasti využití stránek Abramis ze strany uživatele uchováváme dotazy http zaslané na server. Prohlížené stránky jsou identifikované prostřednictvím URL adres a týkají se:

 • veřejné IP adresy koncového zařízení, z kterého vzešel dotaz;
 • názvu stanice uživatele - identifikace probíhá přes http protokol, pokud je to možné;
 • názvu uživatele uvedeného při autorizaci;
 • doby přijetí dotazu;
 • prvního řádku požadavku http;
 • kódu odpovědi http;
 • počtu údajů zaslaných přes server;
 • adresy URL stránky, kterou předtím uživatel navštívil - v případě, kdy k přechodu na stránky došlo přes externí odkaz;
 • informací o uživatelově prohlížeči;
 • Informací o chybách, k nimž došlo při realizaci transakce http.

Výše uvedené údaje nejsou spojené s konkrétními osobami, které si prohlíží stránky Abramis.

Stránky Abramis automaticky neshromažďují žádné informace s výjimkou informací nezbytných pro řádné fungování údajů v souborech cookies.

Takto shromážděné informace jsou využity mj. pro:

 • správu stránek;
 • personalizaci našich internetových stránek pro vás;
 • umožnění využití služeb, které jsou k dispozici na našich internetových stránkách;
 • zjištění případných ohrožení bezpečnosti;
 • řešení dotazů a stížnosti, které pošlete nebo se vás týkají v souvislosti s naším portálem;
 • obchodní komunikaci;
 • zasílání vyžádaných e-mailových zpráv;
 • zasílání našeho newsletteru, pokud jste se přihlásil k jeho odběru (můžete nám kdykoliv sdělit, pokud už ho nechcete dostávat);
 • zajištění bezpečnosti našich internetových stránek a předcházení podvodům;
 • ověření dodržení podmínek používání našich internetových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší soukromé služby zasílání zpráv

Uživatel v rámci využívání funkcí stránek Abramis může být požádaný, aby uvedl tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • adresu elektronické pošty (e-mailovou adresa);
 • obsah kontaktní zprávy.

Uvedení výše uvedených údajů je dobrovolné, ale bez jejich uvedení není možné využívat stránky Abramis v oblasti funkcí, které to vyžadují (např. odpověď na zaslaný dotaz).

 • Využívání funkce stránek Abramis v podobě „newsletteru“ vyžaduje od uživatele, aby vyjádřil dobrovolný souhlas s odebíráním těchto zpráv. Souhlas je dobrovolný. Souhlas mohu kdykoliv odvolat a jeho odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování, které na jeho základě proběhlo před odvoláním souhlasu. Pokud chcete odvolat souhlas se zasíláním „newsletteru“, pošlete nám zprávu přes kontaktní formulář: https://www.mikado.pl/kontakt/ .

 

 

Internetové stránky třetích osob

Naše stránky Abramis obsahují hyperlinky na internetové stránky třetích osob a podrobné informace o nich. Nemáme kontrolu nad politikou ochrany soukromí třetích osob a neneseme za ni odpovědnost.

III. Zpracování osobních údajů

Údaje týkající se uživatele shromážděné prostřednictvím stránek Abramis mohou být využity za účelem poskytnutí odpovědi na uživatelův dotaz zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře, rezervace služby, zaslání obchodních informací nebo zaslání newsletteru.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím formulářů, s nimiž uživatel vyjádřil souhlas, jsou zpracovávané za účelem a v rozsahu nezbytné pro řádné vyřešení zadání. Podrobnosti jsou uvedené v příslušných klauzulích, které se nacházejí v konkrétních formulářích.

Základ zpracování osobních údajů

Všechny základy zpracování údajů ze strany správce obsahuje informační klauzule, která je k dispozici na stránkách Abramis ve složce „soubory ke stažení“: https://mikado.pl/pliki-do-pobrania/. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Politikou ochrany soukromí podle předpisů čl. 6 odst. 1 písm. a, b, c a f GDPR.

Shromažďování osobních údajů

Tyto druhy osobních údajů mohou být shromažďovány, uchovávány a využívány:

 • informace o počítači, včetně IP adresy, zeměpisné polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 • informace o vašich návštěvách a používání tohoto portálu, včetně zdroje odkazu, délky návštěvy, zobrazení stránek a navigační trasy v portálu;
 • informace jako e-mailová adresa, kterou uvedete při registraci na našich internetových stránkách;
 • informace zadané při tvorbě profilu na našich stránkách;
 • informace jako jméno a příjmení a e-mailová adresa, které dobrovolně uvedete za konkrétním účelem: např. v kontaktním formuláři, newsletteru;
 • informace zadávané při využívání služeb na našich internetových stránkách;
 • informace, které jsou generované při používání našich internetových stránek, včetně toho kdy a jak často a za jakých okolností je používáte;
 • Informace týkající se všeho, co kupuje, služeb, které využíváte nebo transakcí, které probíhají prostřednictvím našich internetových stránek, včetně jména a příjmení, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy;
 • informace uvedené ve veškeré korespondenci, kterou nám posíláte e-mailem nebo prostřednictvím našich internetových stránek, včetně obsahu komunikace a metadat;
 • veškeré osobní údaje, které nám dobrovolně zasíláte.

Uživatelova práva

Uživatel v oblasti procesu zpracování jeho osobních údajů má právo na:

 • přístup k údajům;
 • opravu údajů;
 • zrušení nebo omezení zpracování, které nemá vliv na zpracování, které správce prováděl před odvoláním souhlasu nebo omezením účelu zpracování;
 • podání stížnosti k dozorčímu orgánu v oblasti ochrany osobních údajů - řediteli Úřadu pro ochranu osobních údajů v situaci, kdy zpracování uživatelových osobních údajů nebylo v souladu s platnými zákony;

Aktualizace osobních údajů

Žádáme o informace v případě nutnosti upravit nebo aktualizovat osobní údaje, které vlastníme.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Bez výslovného souhlasu uživatele stránek Abramis předávat jeho osobní údaje třetím osobám nebo jakýmkoliv jiným třetím stranám s nimi spojeným za účelem přímého marketingu. Shromážděné osobní údaje uživatelů nejsou předávané mezinárodním organizacím ani do třetích států. Osobní údaje mohou zpracovávat jiné subjekty podle unijního nebo vnitrostátního práva.

Zpřístupnění, svěření osobních údajů

Můžete zpřístupnit nebo svěřit vaše osobní údaje:

 • v rozsahu vyžadovaném právními předpisy;
 • v souvislosti s potenciálními právními řízeními;
 • za účelem stanovení, vymáhání nebo ochrany našich práv (včetně zpřístupnění informací jiným subjektům za účelem předcházení podvodům);
 • v rozsahu nezbytném pro provozování naší činnosti a poskytování služeb,

 Bezpečnost osobních údajů

 • Přijmeme opodstatněná technická a organizační opatření z důvodu předběžné opatrnosti, abychom předešli ztrátě, zneužití nebo změně uživatelových osobních údajů.
 • Všechny osobní údaje, které uvedete, budeme uchovávat na našich zabezpečených serverech (chráněných hesly a firewallem) po dobu nezbytnou k jejich zpracování.
 • Všechny informace předávané prostřednictvím našich internetových stránek budou chráněné šifrovací technologií.
 • Uživatel bere na vědomí, že předávání informací přes internet, navzdory jejich zabezpečení šifrovací technologií, může být potenciálně nebezpečné.

Zadržení údajů

Údaje budou zpracovávané po dobu nezbytnou pro jejich zpracování, včetně v souladu s oprávněným zájmem správce nebo obdobím vyplývajícím z právních předpisů. Pokud zpracovávání údajů vyplývá z poskytnutého souhlasu, údaje budou zpracovávané do doby jeho stažení, odvolání.

IV. Využití souborů cookies

Stránky Abramis v souladu s čl. 173 zákona z 16. července 2004 o telekomunikacích využívá soubory cookies, které představují informační údaje, především textové soubory, které jsou uchovávané v uživatelově koncovém zařízení. Soubory cookies obvykle obsahují název internetové stránky, z jaké pocházejí, dobu jejich uchovávání v koncovém zařízení a unikátní číslo.

Soubory cookies jsou využívané za účelem:

 • usnadnění uživateli používání stránek Abramis při jejich prohlížení;
 • pozdějšího rozpoznání uživatele v případě opakovaného spojení stránky Abramis se zařízením, kam byly uložené;
 • přizpůsobení obsahu stránek Abramis určitým preferencím uživatele a optimalizace použití internetových stránek, které jsou přizpůsobené individuálním potřebám uživatele;

V rámci stránek Abramis využíváme tyto druhy souborů cookies:

 • „dočasné“ - zůstávají v koncovém zařízení uživatele do doby odhlášení, opuštění internetové stránky nebo vypnutí internetového prohlížeče;
 • „trvalé“ - jsou uchovávané v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech cookies souborů nebo do té doby, než je uživatel smaže;
 • „nezbytné“ - umožňují využívání služeb dostupných v rámci stránek Abramis;
 • „funkční“ - umožňují zapamatování nastavení, která si uživatel zvolil, a personalizaci uživatelského rozhraní;
 • „vlastní“ - umisťuje je stránka Abramis;
 • „externí“ - pocházejí z externího, jiného portálu než stránky Abramis:

Tyto informace nejsou nijak spojené s osobními údaji uživatele stránek Abramis a nejsou využívané ke stanovení totožnosti uživatele. Rozsah automaticky shromažďovaných informací závisí na nastavení uživatelova internetového prohlížeče. Uživatel musí zkontrolovat nastavení svého prohlížeče, aby zjistil, jaké informace poskytuje prohlížeč automaticky nebo pokud chce tato nastavení změnit. Za tím účelem se seznamte s obsahem „Nápovědy“ používaného internetového prohlížeče.

Změna podmínek uchovávání nebo přijetí cookies souborů je možná pomocí konfigurace nastavení v internetových prohlížečích, např.:

Software k prohlížení internetových stránek, tedy internetový prohlížeč obvykle ve výchozím nastavení umožňuje uchovávat soubory cookies v uživatelově koncovém zařízení. Uživatelé stránek Abramis mohou v této oblasti provádět změny. 

Internetový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Je také možné automatické zablokování souborů cookies. Podrobné informace na toto téma obsahuje nápověda nebo dokumentace k internetovému prohlížeči, který uživatel používá. Pokud uživatel nechce přijímat soubory cookies, může změnit nastavení svého prohlížeče. Ale vypnutí přijetí souborů cookies, které jsou nezbytné pro procesy ověřování, bezpečnosti nebo uchování preferencí uživatele může zkomplikovat a v krajních případech i znemožnit používání stránek Abramis.

V. Novelizace Politiky ochrany soukromí

Tato pravidla mohou být pravidelně aktualizovaná, na našem portále bude zveřejněna jejich nová verze. Prosíme, abyste čas od času zkontrolovali tuto stránku portálu Abramis, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto pravidlech.